Oznam

V dňoch od 01.04. do 11.04. rušíme z technických dôvodov všetky rezervované doučovania pre žiakov/študentov. Naši tútori nebudú v tomto období pre Amos Academy dostupní. Ďakujeme za pochopenie. Za vzniknuté nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. Tím Amos Academy.

Informácie pre dotknuté osoby

Informácie pre dotknuté osoby

v zmysle §19 zák. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

……………………

Prevádzkovateľ: Nadácia Rómsky vzdelávací fond – organizačná zložka zahraničnej nadácie Roma Education Fund – Roma Oktátasi Alap, Jarková 3128/14 08001 Prešov, právna forma: nadácia, IČO: 42380588, DIČ: 2024084447. Ing. Stanislava Dzuríková – riaditeľka (v ďalšom texte ako „prevádzkovateľ)

……………………

Poskytované informácie, ak osobné údaje sú získané od dotknutej osoby:

1.) Ak sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe pri ich získavaní

 • a.) identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa a zástupcu prevádzkovateľa, ak bol poverený,
 • b.) kontaktné údaje zodpovednej osoby, ak je určená,
 • c.) účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov,
 • d.) oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. f),
 • e.) identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje,
 • f.) informáciu o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, identifikáciu tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, informáciu o existencii alebo neexistencii rozhodnutia Európskej komisie (ďalej len „Komisia“) o primeranosti alebo odkaz na primerané záruky alebo vhodné záruky a prostriedky na získanie ich kópie alebo informáciu o tom, kde boli sprístupnené, ak prevádzkovateľ zamýšľa prenos podľa § 48 ods. 2, § 49 alebo § 51 ods. 1 a 2.

2.) Okrem informácií podľa odseku 1 je prevádzkovateľ povinný pri získavaní osobných údajov poskytnúť dotknutej osobe informácie o:

 • a.) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informácie o kritériách jej určenia,
 • b.)práve požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, o práve na opravu osobných údajov, o práve na vymazanie osobných údajov alebo o práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov, o práve namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov,
 • c.) práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
 • d.) práve podať návrh na začatie konania podľa § 100,
 • e.) tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov,
 • f.) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

3.) Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe pred ďalším spracúvaním osobných údajov informácie o inom účele a ďalšie relevantné informácie podľa odseku 2, ak má prevádzkovateľ v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané.

4.) Odseky 1 až 3 sa neuplatňujú v rozsahu, v akom boli informácie dotknutej osobe poskytnuté pred spracúvaním osobných údajov.

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/su_to_vase_udaje_-_prevezmite_kontrolu.pdf

Informácie pre tútorov

Identifikačné údaje prevádzkovateľa: Nadácia Rómsky vzdelávací fond – organizačná zložka zahraničnej nadácie Roma Education Fund – Roma Oktátasi Alap, Jarková 3128/14 08001 Prešov. Kontakt: vkomarova@romaeducationfund.org

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: zodpovedná osoba nebola určená, nakoľko táto povinnosť pre prevádzkovateľa nevyplýva zo zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Účel spracúvania osobných údajov: vedenie personálnej a mzdovej agendy (plnenie zamestnávateľských povinností)

Právny základ spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom č. 1: §13 ods. 1 písm. c) zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná), ktorý je považovaný za právny základ spracúvania osobných údajov, z titulu plnenia si zamestnávateľských povinností prevádzkovateľa, predovšetkým na tieto účely:

 • vedenie personálnej agendy
 • vedenie mzdovej agendy

Plnenie zákonných povinností zamestnávateľa vyplýva z právnej legislatívy SR, predovšetkým Zákonníka práce (311/2001 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov), zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení, zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, atď.

Vyššie uvedené spracúvanie osobných údajov sa vykonáva bez predchádzajúceho súhlasu dotknutej osoby.

Doba uchovávania: po dobu trvania pracovnoprávneho vzťahu resp. v zmysle osobitných predpisov, ktoré môžu stanovovať dlhšiu dobu archivácie.

Informácia v zmysle §19 ods. 1 písm. e) zák. 18/2018 Z.z. / Identifikácia príjemcov:

 • orgány verejnej správy (Sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa, daňový úrad a pod.)
 • orgány činné v trestnom konaní (polícia, prokuratúra, súdy)

Informácia v zmysle §19 ods. 1 písm. f) zák. 18/2018 Z.z. – Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Informácia v zmysle §19 ods. 2 písm. d) zák. 18/2018 Z.z.: ako dotknutá osoba máte právo podať návrh na začatie konania podľa §100 zák. 18/2018 Z.z.

Informácia v zmysle §19 ods. 2 písm. e) zák. 18/2018 Z.z.: poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou.

Informácia v zmysle §19 ods. 2 písm. f) zák. 18/2018 Z.z.: osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Právny základ spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom č. 2: §13 ods. 1 písm. b) zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby), ktorý je považovaný za právny základ spracúvania osobných údajov, na tieto účely:

 • plnenie zmluvy / plnenie zo zmluvy (Dohoda o vykonaní práce)
 • predzmluvné opatrenia

Vyššie uvedené spracúvanie osobných údajov sa vykonáva bez predchádzajúceho súhlasu dotknutej osoby.

Účel spracúvania osobných údajov: plnenie zmluvy (Dohoda o vykonaní práce(, predzmluvné opatrenia.

Doba uchovávania: po dobu trvania pracovnoprávneho vzťahu resp. v zmysle osobitných predpisov, ktoré môžu stanovovať dlhšiu dobu archivácie.

Informácia v zmysle §19 ods. 1 písm. e) zák. 18/2018 Z.z. / Identifikácia príjemcov:

 • orgány verejnej správy (Sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa, daňový úrad a pod.)
 • orgány činné v trestnom konaní (polícia, prokuratúra, súdy)

Informácia v zmysle §19 ods. 1 písm. f) zák. 18/2018 Z.z. – Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Informácia v zmysle §19 ods. 2 písm. d) zák. 18/2018 Z.z.: ako dotknutá osoba máte právo podať návrh na začatie konania podľa §100 zák. 18/2018 Z.z.

Informácia v zmysle §19 ods. 2 písm. e) zák. 18/2018 Z.z.: poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou.

Informácia v zmysle §19 ods. 2 písm. f) zák. 18/2018 Z.z.: osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Právny základ spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom č. 3: §13 ods. 1 písm. a) zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel), ktorý je považovaný za právny základ spracúvania osobných údajov.

Účel spracúvania osobných údajov:

 • realizácia projektu Šanca mať budúcnosť“ vrátane online vzdelávania / doučovania prostredníctvom www.amosacademy.sk
 • propagácia profilu tútora na webovej stránke www.amosacademy.sk
 • archivácia záznamu online tútoringu / vzdelávacích aktivít z dôvodu evidencie účastníkov vzdelávacích aktivít ako aj dĺžky trvania
 • nahrávanie online tútoringu / vzdelávacích aktivít z dôvodu evidencie účastníkov vzdelávacích aktivít ako aj dĺžky trvania
 • sledovanie účasti na vzdelávacích aktivitách z dôvodu evidencie účastníkov vzdelávacích aktivít ako aj dĺžky trvania

Doba uchovávania: 24 mesiacov odo dňa naplnenia §13 ods. 1 písm. a) zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Informácia v zmysle §19 ods. 1 písm. e) zák. 18/2018 Z.z. / Identifikácia príjemcov:

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • orgány činné v trestnom konaní (polícia, prokuratúra, súdy)
 • IT podpora: BIZNIS.HELP s.r.o., IČO: 52291758, so sídlom: Lesnícka 4, 080 05 Prešov, SR, konateľ: Bc. Miroslav Iľko.
 • GDPR podpora: SN real, s.r.o., IČO: 36653497, so sídlom: Višňová 11, 080 01 Prešov, SR. Konateľ: Slavomír Novák

Informácia v zmysle §19 ods. 1 písm. f) zák. 18/2018 Z.z. – Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Informácia v zmysle §19 ods. 2 písm. c) zák. 18/2018 Z.z.: ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať

Informácia v zmysle §19 ods. 2 písm. d) zák. 18/2018 Z.z.: ako dotknutá osoba máte právo podať návrh na začatie konania podľa §100 zák. 18/2018 Z.z.

Informácia v zmysle §19 ods. 2 písm. e) zák. 18/2018 Z.z.: poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou.

Informácia v zmysle §19 ods. 2 písm. f) zák. 18/2018 Z.z.: osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Informácie pre študentov a zákonných zástupcov

neplnoletých študentov

Identifikačné údaje prevádzkovateľa: Nadácia Rómsky vzdelávací fond – organizačná zložka zahraničnej nadácie Roma Education Fund – Roma Oktátasi Alap, Jarková 3128/14 08001 Prešov. Kontakt: vkomarova@romaeducationfund.org

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: zodpovedná osoba nebola určená, nakoľko táto povinnosť pre prevádzkovateľa nevyplýva zo zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Účel spracúvania osobných údajov: realizácia projektu „Šanca mať budúcnosť“

Právny základ spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom: §13 ods. 1 písm. a) zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel), ktorý je považovaný za právny základ spracúvania osobných údajov.

Doba uchovávania: 24 mesiacov odo dňa naplnenia §13 ods. 1 písm. a) zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Informácia v zmysle §19 ods. 1 písm. f) zák. 18/2018 Z.z. – Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Informácia v zmysle §19 ods. 1 písm. f) zák. 18/2018 Z.z. / Identifikácia príjemcov:

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • orgány činné v trestnom konaní (polícia, prokuratúra, súdy)

Informácia v zmysle §19 ods. 2 písm. c) zák. 18/2018 Z.z.: ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať

Informácia v zmysle §19 ods. 2 písm. d) zák. 18/2018 Z.z.: ako dotknutá osoba máte právo podať návrh na začatie konania podľa §100 zák. 18/2018 Z.z.

Informácia v zmysle §19 ods. 2 písm. e) zák. 18/2018 Z.z.: poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou.

Informácia v zmysle §19 ods. 2 písm. f) zák. 18/2018 Z.z.: osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Informácia o právach dotknutej osoby

v zmysle §19 – §30 zák. 18/2018 Z.z.

Právo odvolať súhlas – v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese prevádzkovateľa, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

Právo na prístup – prevádzkovateľ je povinný poskytnúť Vám Vaše osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť Vám osobné údaje Vami požadovaným spôsobom. Právo získať osobné údaje nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.

Právo na opravu – ako dotknutá osoba máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. V závislosti od účelu spracúvania osobných údajov máte právo na doplnenie Vašich neúplných osobných údajov.

Právo na výmaz (na zabudnutie) – ako dotknutá osoba máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú.

Ak požiadate prevádzkovateľa o vymazanie Vašich osobných údajov, prevádzkovateľ je povinný ich vymazať v týchto prípadoch:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
 • odvoláte súhlas, na základe ktorého prevádzkovateľ Vaše osobné údajov spracúva a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 • budete namietať spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo budete namietať spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu v akom súvisí s priamym marketingom,
 • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
 • dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti stanovenej právnym poriadkom,
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1. zákona

Ak prevádzkovateľ zverejnil Vaše osobné údaje a je povinný ich na základe vyššie uvedených podmienok vymazať, má zároveň povinnosť vzhľadom na dostupnú technológiu a náklady informovať ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na Vaše osobné údaje a ich kópie alebo odpisy.

Prevádzkovateľ nemá povinnosť zmazať Vaše osobné údaje, ak sú potrebné:

 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,
 • na splnenie povinnosti podľa zákona alebo medzinárodnej zmluvy alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
 • na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je pravdepodobné, že vymazanie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania, alebo na uplatnenie právneho nároku.

Právo na obmedzenie spracúvania – Máte právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, ak:

 • namietate správnosť Vašich osobných údajov; prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov na dobu overenia ich správnosti,
 • spracúvanie Vašich osobných údajov je nezákonné a namiesto vymazania požiadate o obmedzenie ich použitia,
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie právneho nároku, alebo
 • namietate spracúvanie osobných údajov; prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo, okrem uchovávania môže osobné údaje prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo za účelom uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.

Prevádzkovateľ je povinný Vás informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

Právo na prenosnosť údajov – Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, máte právo získať v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Zároveň máte právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami (t.j. elektronicky), pričom osobné údaje sa spracúvajú buď:

 • na základe Vášho súhlasu,
 • alebo sú nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe Vašej žiadosti.

Toto právo nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb. Uplatnením práva na prenosnosť nie je dotknuté právo na výmaz osobných údajov.

Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. Máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa Vašej konkrétnej situácie, ak prevádzkovateľ vykonáva profilovanie alebo spracúva Vaše osobné údaje na týchto právnych základoch:

 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany.

Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi právami alebo záujmami alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak budete namietať spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

Máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie, ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – V prípade, že by ste boli priamo dotknutí na svojich právach ustanovených zákonom o ochrane osobných údajov máte podľa §100 zák. 18/2018 Z.z. právo podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Účelom konania je zistiť, či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov alebo došlo k porušeniu zákona a v prípade zistenia nedostatkov, ak je to dôvodné a účelné, uložiť opatrenia na nápravu, prípadne pokutu za porušenie zákona.

Vzor návrhu zverejňuje Úrad na svojom webovom sídle. Návrh na začatie konania musí obsahovať dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu a kópiu listiny alebo iný dôkaz preukazujúci uplatnenie práva u prevádzkovateľa (právo na prístup k osobným údajom, právo požadovať opravu osobných údajov, právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov), ak si takéto právo dotknutá osoba uplatnila, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa o neuplatnení predmetného práva.

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

V prípade akýchkoľvek nejasností, alebo otázok týkajúcich sa spracúvania a ochrany osobných údajov v projekte „Šanca mať budúcnosť“, sa môžete obrátiť na s Nadáciou Rómsky vzdelávací fond spolupracujúcu externú osobu so zameraním na GDPR problematiku: Slavomír Novák (SN real, s.r.o.) / 0915 945 708 / snreal@snreal.sk