Oznam

V dňoch od 01.04. do 11.04. rušíme z technických dôvodov všetky rezervované doučovania pre žiakov/študentov. Naši tútori nebudú v tomto období pre Amos Academy dostupní. Ďakujeme za pochopenie. Za vzniknuté nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. Tím Amos Academy.

O projekte

Milí priatelia,

 

vzdelania nie je nikdy dosť, obzvlášť na základnej a strednej škole, kedy naberáme potrebné tempo, aby sme mohli v budúcnosti skočiť čo najviac do diaľky.

Preto sme sa rozhodli pripraviť pre našu mládež rozbehovú dráhu, ktorá im pomôže k poriadnemu skoku v ich životoch.

Predstavujeme Vám projekt, ktorým chceme vzdelávanie mladých ľudí urobiť kvalitnejším, efektívnejším, individuálnym, no predovšetkým prínosným pre ich budúcnosť.

 

Zoznámte sa s AMOS ACADEMY – online tútoringovým centrom, ktoré vzniklo v rámci projektu Šanca mať budúcnosť z iniciatívy REF SLOVENSKO.

Roky sa snažíme budovať piliere pre kvalitné vzdelávanie tým, ktorým to viaceré okolnosti často neumožňujú.

Rovnakej nepriazni teraz čelíme globálne a pod vplyvom pandémie pozorujeme nielen zníženú frekvenciu edukačných procesov, ale aj prehĺbovanie nerovnakých šancí vo vzdelávaní.

 

Projekt Šanca mať budúcnosť je dobrovoľný program, ktorého sa môžu zúčastniť žiaci základných a študenti stredných škôl na území Slovenskej republiky (mimo Bratislavského kraja). Tento program nadväzuje na dlhoročnú prax a skúsenosti Nadácie REF Slovensko v oblasti inovatívnych aktivít zameraných na zvýšenie inkluzívnosti a rovnakého prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu pre všetkých študentov.

Cieľom programu Šanca mať budúcnosť je podporiť a zlepšiť školskú úspešnosť študentov stredných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, a to prostredníctvom vytvorenia inovatívneho online tútoring centra AMOS ACADEMY.

 

V rámci projektu sú stanovené 3 špecifické ciele, a to poskytnúť študentom SŠ:

  1. Online tútoring zameraný na zlepšenie študijných výsledkov
  2. Tútorskú podporu zameranú na úspešné ukončenie SŠ a plynulý prechod na VŠ
  3. Mentorskú a tútorskú podporu s cieľom predchádzať predčasnému ukončeniu vzdelávania študentov zo sociálne znevýhodneného prostredia

 

Predkladaný projekt vychádza z dosiahnutých výsledkov v minulosti realizovaných obdobných projektov. Žiadateľ projektu na základe dlhoročných skúseností pri presadzovaní inkluzívneho vzdelávania predpokladá, že navrhované aktivity projektu prispejú k zmierneniu popísanej problémovej situácie cieľovej skupiny projektu a prispejú k zlepšeniu školskej úspešnosti žiakov zapojených do projektu. Cieľovej skupine projektu bude počas celej implementácie aktivít projektu poskytovaný individuálny prístup, neustále vedenie, viacnásobné opakovanie výkladu učiva, názorné pomôcky, neustála spätná väzba. 

 

Program vychádza tiež zo strategických dokumentov, a to:

Stratégia Európa 2020

Ciele stratégie Európa 2020.

Oblasť Vzdelávanie: znížiť pod 10 % podiel osôb, ktoré predčasne ukončia školskú dochádzku.

 

Systém implementácie Horizontálneho Princípu Udržateľný rozvoj na roky 2014 – 2020 

Stratégia Európa

Cieľ týkajúci sa predčasného ukončenia školskej dochádzky: 6 %

 

Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020

Revidovaný národný akčný plán Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 – 2015 na roky 2011 – 2015

Priorita: Vzdelávanie

Cieľ č. 2. Zlepšiť motiváciu, školské výsledky a dochádzku detí v základnom vzdelávaní a zvýšiť počet detí pokračujúcich v ďalšom štúdiu po základnom vzdelávaní.

 

Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania na r. 2018 – 2027

NPRVV identifikuje tri prierezové priority zamerané na riešenie významných aktuálnych spoločenských a ekonomických problémov:

1.Integrácia a inklúzia marginalizovaných rómskych komunít a študentov zo sociálne znevýhodneného prostredia

2.Prepojenie systému výchovy a vzdelávania s potrebami ekonomiky a trhu práce

3.Rozvoj systému neformálneho vzdelávania

 

Vzdelanie hrá pri formovaní budúcnosti každého človeka zásadnú úlohu. Doučovanie sa stalo životaschopnou možnosťou riešenia študijných problémov či problémov v správaní. Poskytuje študentovi potrebnú pomoc bez toho, aby sa cítil ohrozený alebo pod tlakom. Čím je študent uvoľnenejší, tým ľahšie spracováva informácie.

V súčasnosti sú k dispozícii dve hlavné formy doučovania: osobné a online doučovanie. Obe tieto formy sa dajú využiť na základe individuálnej potreby alebo ako doplnkové vzdelávanie.

Budúcnosť online tútoringu spočíva najmä v tom, že dopyt po online doučovaní v súčasnosti rastie exponenciálnym tempom. Je to nielen reakcia na súčasnú spoločenskú situáciu v dôsledku šírenia pandémie koronavírusu, s čím súvisí obmedzenie prezenčnej formy výučby a prechod na dištančnú formu, ale aj spôsob, ako využívať pokročilé digitálne technológie v náš prospech.

 

Prinášame sumár významných faktorov, ktoré určujú smer a budúcnosť online tútoringu a z ktorých sme vychádzali aj pri zrode tohto projektu:

Technologický pokrok: Vďaka mnohým online nástrojom sú online kurzy ľahko dostupné. Situácia sa bude pravdepodobne zlepšovať, keďže sme neustále svedkami vývoja pokročilejších aplikácií, online nástrojov a digitálnych technológií, ktoré sú tiež reakciou na rastúce požiadavky záujemcov online vzdelávania.

Online tútoring ako alternatíva doučovania: Nachádzame sa v dobe, kedy sa mnoho činností vykonáva online (práca, nakupovanie, trávenie voľného času atď.) a vzdelávanie nie je výnimkou. Medzi študentmi je online prostredie veľmi známe a obľúbené. Súčasná spoločenská situácia nám ukázala, že tradičná forma prezenčnej výučby je nenahraditeľná práve z dôvodu, že na študenta sa kladie väčší dôraz, plnohodnotne mu napĺňa potreby sociálneho kontaktu a školské prostredie je jednoznačne nezastupiteľné. No popri tradičnej forme výučby je online tútoring vhodnou alternatívou, o ktorú bude aj naďalej záujem.

Online tútoring ako doplnkové vzdelávanie: V prípade, že študentom chýbajú základné vedomosti a zručnosti z daného predmetu, je možné vytvoriť individuálny plán online tútoringu šitý na mieru pre daného študenta. Výhodou je, že za tútorom nemusí študent nikam dochádzať a doučovanie prebieha z pohodlia domova.

Online tútoring je dostupný každému: Technológie a internet úplne zmenili vyučovacie metódy a online vzdelávanie už nikdy nebude také, ako predtým. Najvýznamnejšou výhodou online doučovania je, že študenti majú prístup k najlepším učiteľom a vzdialenosť už nikdy nebude obmedzujúcim faktorom. Študenti majú k dispozícii dostupných a kvalitných tútorov podľa vlastného výberu.

Možnosť zaznamenávania lekcií: Vďaka online doučovaniu si môže študent zaznamenať danú kapitolu/lekciu a má možnosť sa k nej vrátiť kedykoľvek potrebuje.

Jednoduché zdieľanie dokumentov: Študent môže s tútorom jednoducho zdieľať všetky dokumenty a tútor môže využívať v online prostredí interaktívne metódy, napr. malé testy, kvízy, zadania a úlohy.

Tútori sú kvalifikovaní: Súčasťou online tútoring centra by mala byť vypracovaná metodológia, z ktorej bude jasné, že od tútorov sa vyžaduje dostatočné vzdelanie a pracovné skúsenosti, najmä doučovacie zručnosti, správne plánovanie, znalosť najnovších digitálnych technológií a pod.. Tieto základné informácie sú obsiahnuté na webovej stránke Amos Academy a spracované formou videovizitky. Na základe tohto si študent dokáže sám vybrať a zhodnotiť, či tútorove skúsenosti a znalosti v konkrétnom predmete sú to, čo potrebuje. K dispozícii by mala byť aj možnosť recenzie/spätnej väzby od ostatných študentov, čo vám ako rodičovi a študentovi pomôže pri výbere správneho tútora.

Time-manažment online tútoring centra: Jedným z významných faktorov, vďaka ktorým je online doučovanie také efektívne, je veľká časová flexibilita. Študent môže v prípade potreby študovať v čase, kedy si určí sám (po dohode s tútorom). Je to dôležité najmä v tom, že študent nezmešká žiadnu lekciu a študuje z pohodlia domova. Je ale potrebné vopred nastaviť organizáciu poskytovania doučovacích lekcií zo strany tútorov takým spôsobom, aby to bolo čo najmenej zaťažujúce pre všetky strany. Preto sme v Amos Academy zabezpečili online rezervačný kalendár, ktorý nájdete pri každom profile tútora.

 

Veríme, že projekt Šanca mať budúcnosť, ktorého výstupom je online tútoringové centrum Amos Academy pre vás bude prínosom a využijete jeho služby naplno.

 

Názov projektu: Šanca mať budúcnosť

Hlavný cieľ projektu: Podpora študentov stredných škôl za účelom zlepšovania ich študijných výsledkov a kompetencií

Trvanie projektu: 10/2020 – 09/2022

Miesto realizácie projektu: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj.

Typ projektu: Dopytovo-orientovaný projekt

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci

Operačného programu Ľudské zdroje

 

www.ludskezdroje.gov.sk                                   www.esf.gov.sk                                    www.minedu.sk