Amos Academy

Zdroje pre tútorov

Prihlásenie pre tútorov

Prihlásiť sa

Supervízori

Doučovanie môže byť niekedy naozaj náročné, najmä v online prostredí sa môžu tútori stretnúť s rôznymi prekážkami či situáciami, v ktorých budú potrebovať poradiť či usmerniť. Preto sú pre tútorov Amos Academy k dispozícii v prípade potreby konzultanti - supervízori.

Mgr. Tatiana Dubayová, PhD.

(Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta)

Mgr. Tatiana Dubayová, PhD. Ukončila v roku 2001 magisterské štúdium v odbore psychológia na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove a v roku 2010 absolvovala doktorandské štúdium na Faculty of Medical Sciences, University of Groningen, Groningen (Holandsko) v oblasti health sciences so zameraním na kvalitu života pacientov s Parkinsonovou chorobou. Od roku 2006 pôsobí na Katedre špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, je autorkou a spoluautorkou viacerých vedeckých štúdií uverejnených v karentovaných časopisoch. Od roku 2013 spolupracovala s Roma Education Fund (REF) v Prešove ako lektorka pri vedení kurzov mentoringu, v ktorých boli pripravovaní pedagógovia stredných škôl na úlohu mentora. Pracovala niekoľko rokov v občianskom združení Pomoc obetiam násilia a absolvovala dlhodobý výcvik v systemickej terapii. V súčasnosti poskytuje tiež dištančné poradenstvo pre deti v občianskom združení Spoločnosť priateľov detí Li(e)nka. Je spoluautorkou vedeckej monografie Mentor and Social Support as Factors of Resilience and School Success Analyses of Life Narratives of University Students from Marginalized Roma Communities.

supervizor-tana

Mgr. Hedviga Hafičová, PhD.

(Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta)

Mgr. Hedviga Hafičová PhD. v roku 2010 ukončila doktorandské štúdium v špecializácii Teória vyučovania predmetov na 1. stupni základnej školy na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove so zameraním na aplikáciu informačno-komunikačných technológií do primárneho vzdelávania. Pôsobí na Katedre prírodovedných a technických disciplín na Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Jej vedeckovýskumné zameranie súvisí s aplikáciou moderných technológií do vzdelávania detí predškolského a mladšieho školského veku. Bola spoluriešiteľkou vo viacerých grantových projektoch. Ako lektorka sa venuje kontinuálnemu vzdelávaniu učiteľov predprimárneho, primárneho a sekundárneho vzdelávania a pôsobí ako metodička pre pedagogickú prax. V projektoch organizovaných Roma Education Found lektorovala kurzy spojené s prípravou učiteľov na výkon mentoringu, v spoluautorstve pripravila program špecializačného vzdelávania a vysokoškolskú učebnicu k tomuto kurzu. Je spoluautorkou vedeckej monografie Mentor and Social Support as Factors of Resilience and School Success Analyses of Life Narratives of University Students from Marginalized Roma Communities.

supervizor-hedviga2

doc. PhDr. Rastislav Rosinský, PhD.

(Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva)

doc. PhDr. Rastislav Rosinský, PhD. v roku 1998 ukončil doktorandské štúdium v odbore Technológia vzdelávania na UKF v Nitre a v roku 2009 habilitoval v odbore Predškolská a elementárna pedagogika na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Pôsobí na Ústave romologických štúdií Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Jeho vedeckovýskumné zameranie súvisí s edukáciou chudobných a rómskych detí. Bol zodpovedným riešiteľom mnohých grantových národných a medzinárodných projektoch. Pôsobil ako expert vo viacerých národných projektoch zameraných na vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Je autorom niekoľkých vedeckých monografií a desiatok vedeckých štúdií publikovaných v renomovaných časopisoch a vydavateľstvách.

supervizor-rosinsky