Oznam

V dňoch od 01.04. do 11.04. rušíme z technických dôvodov všetky rezervované doučovania pre žiakov/študentov. Naši tútori nebudú v tomto období pre Amos Academy dostupní. Ďakujeme za pochopenie. Za vzniknuté nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. Tím Amos Academy.

Mgr. Eva Gergelyová

5
Rated 5 out of 5
5 z 5 hviezdičiek (na základe 4 recenzií)
„Snažím sa neustále vzdelávať, napredovať a motivovať seba i okolie k pozitívnym životným zmenám.“

Dva jazyky s jednou tútorkou. So slovenčinou rada pomôže aj maďarsky hovoriacim žiakom, ktorí sa chcú v slovenskom jazyku zlepšovať. Evka má vo svojom repertoári kopec vedomostí, ktoré prináša do AMOS ACADEMY práve pre teba. Je tútorkou, ktorá nosí učenie v srdci, a to už od malička. S nadšením pre učenie, s akým vyrastala, chce pomôcť aj tebe dospievať s rovnakou radosťou pre vzdelávanie, aké ju sprevádza doteraz.
Evka drží krok z dobou, je neustále v obraze a dobre vie, čo ti môže pomôcť k efektívnemu spoznávaniu ako maďarčiny, tak aj slovenského jazyka. Raz-dva sa s ňou naladíš na moderné vzdelávanie a medzinárodnú vlnu.

1.) Prečo ste sa rozhodli stať sa učiteľkou?

Môj sen stať sa učiteľkou som snívala už od materskej školy. Na mojej životnej dráhe sa odzrkadlila starostlivosť mojej krstnej mamy, ktorá bola sama učiteľkou v materskej škole. Vždy som sa vracala zo škôlky nadšená a doma za zatvorenými dverami si prehrávala zážitky z toho dňa. Nebola som možno ako iné deti, ktoré sa zveria po príchode svojim rodičom. Ja som si zážitkovo prehrávala životné skúsenosti a vžila sa do role mojej budúcej profesie.
Lásku k učiteľskému povolaniu nezatienilo ani školské prostredie, v ktorom som sa stále cítila byť milovaná, úspešná a mala som to šťastie, že som sa rozvíjala v podporujúcom sa prostredí učiteľkiných sympatií a lásky. Doma som si v detskej izbe odučila vlastné hodiny a zapisovala známky do klasifikačného hárku.
Vyštudovala som učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou slovenský jazyk a literatúra a psychológia. Túžba pochopiť individualitu detí, naučiť sa pracovať s deťmi pochádzajúcich z rôzneho prostredia, ma priviedla k tomu, aby som si rozšírila svoje vzdelanie o školskú psychológiu a špeciálnu pedagogiku, poradenstvo v Bratislave.

2.) Čo vás motivovalo stať sa súčasťou AMOS ACADEMY? /pôvodná otázka bola: Prečo by sa mali podľa vás ľudia učiť po maďarsky?/

Chcela som sa stať súčasťou AMOS ACADEMY, lebo sa mi páčila koncepcia vytvorenia online tútoringu. Ako učiteľka som sa často stretla s tým, že deti mali výborné kognitívne procesy, logické myslenie, nadanie a talent z rôznych oblastí, ale kultúra a sociálne prostredie, chýbajúca podpora zo strany rodičov a často i možno pedagógov viedla k tomu, že tieto deti neukončili nielen stredoškolské, ale i základné vzdelanie. To ma motivovalo k prihláseniu sa na pozíciu tútorky, aby som dokázala pomôcť aj týmto deťom uplatniť sa v živote, byť sprievodcom ich úspešného zaradenia sa do spoločnosti či uplatnenia sa v živote.
Myslím si, že človek sa narodil, aby po sebe nechal stopu, niečo odkázal budúcim generáciám, dosiahol nejaké ciele, ktoré by podnietili k rozvoju a dosahovaniu výnimočných vecí.

3.) Čo podľa Vás moderné školstvo nevyhnutne potrebuje?

Nové formy vyučovania, postavenie žiaka na prvé miesto vo výučbe SJL – vytvoriť preňho podmienky, aby si mohol vyberať diela, aby diela boli pre žiakov atraktívne, aby odrážali dobu a jej vývoj, hodnoty, aby boli tematicky blízke žiakom a ich hodnotovému nastaveniu, aby pre nich neboli nudné. Výber vhodných diel je dôležitý aj preto, aby sme mohli so žiakmi diskutovať, pracovať s ich názormi a postojmi. Dnešný žiak má veľký prístup k informáciám, dokáže analyzovať, riešiť problémy, vyjadrovať postoje. Vhodné podklady vytvárajú dobré predpoklady, aby žiak získal pozitívny vzťah k literatúre, ale aj k jazyku ako takému.
Vhodné je pracovať  s textami, ktorým sa venujú mladí ľudia, ako sociálne siete, využívať rôzne krátke filmy, prezentácie, krátke divadelné formy, rozhlasové relácie a rôzne iné druhy textov, dnes je toho veľmi veľa.
Školstvo by malo viesť žiakov k písaniu. Každý má v sebe istú formu tvorivosti, fantázie, nápadov. Stačí ho podporovať, mierne usmerňovať – podporovať ho v  láske k slovu ako takému.
O mladých ľuďoch sa často hovorí, že sú „stratenou generáciou“. Nie je to pravda. Roky praxe v školstve mi ukazujú, že mladí ľudia sú citliví, vnímaví, ochotní, túžiaci, otvorení, schopní dať vám srdce na dlaň. V mladých ľuďoch je mnoho dobra a lásky. Sú schopní tvorivo žiť a pracovať. Práve podpora ich tvorivosti tiež vytvára priestor, ktorý vedie k atraktívnejšiemu vyučovaniu slovenského jazyka.

4.) Aké ciele chcete dosiahnuť v AMOS ACADEMY?

Rozvoj lásky k slovenskému jazyku, uvedomenie si jeho bohatstva, lásku k predkom, vyjadrovanie je tiež jeden zo znakov osobnosti – rozvojom jazyka rastie a formuje sa osobnosť – čím lepšie poznajú jazyk, tým istejšie sa cítia a rastie ich vnútorná pohoda. Čím bohatšia slovná zásoba, tým väčšia schopnosť vyjadrovania sa, vyjadrovania postojov, názorov, rastie schopnosť empatického vyjadrovania, schopnosť lepšie popísať situáciu. Mladí ľudia sa neboja komunikovať, keď majú lepšiu slovnú zásobu, vedia si ľahšie obhájiť svoj názor a postoj, a to bez útokov. Chcem ukázať žiakom, že literatúra ponúka nové vedomosti, ale aj pohodu, oddych, nesie v sebe motiváciu, pomáha rozvíjať charakter žiaka, že v nej žiak nachádza poučenia, príklady a uvedomuje si, že život je aj o problémoch, že ich má každý, ale sú riešiteľné. Literatúra a jazyk sú takí “tichí pomocníci”.

Rezervačný kalendár

Recenzie tútora

Zatiaľ nie sú k dispozícii žiadne recenzie. Buď prvý, kto ju napíše.