Oznam

V dňoch od 01.04. do 11.04. rušíme z technických dôvodov všetky rezervované doučovania pre žiakov/študentov. Naši tútori nebudú v tomto období pre Amos Academy dostupní. Ďakujeme za pochopenie. Za vzniknuté nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. Tím Amos Academy.

Ako vníma Amos Academy tútor anglického jazyka Peter Ľuba

Zdieľať článok
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Peter Ľuba doučuje pre Amos Academy online tútoringové centrum od novembra 2021 a my sme veľmi radi, že máme v projekte tak inovatívneho a zodpovedného tútora. Naši študenti sa na jeho hodinách cítia dobre a angličtina je pre nich omnoho jednoduchšie zvládnuteľná, povedané ľudským jazykom.

Peter vyštudoval na Karlovej univerzite v Prahe odbor Anglistika a amerikanistika (Bc.) a Anglofónní literatury a kultury (Mgr.). V súčasnosti pokračuje na doktorandskom stupni štúdia. S lektorovaním anglického jazyka má bohaté skúsenosti, čo potvrdzuje jeho odbornosť a profesionalitu:

2018 – Lektor business angličtiny pre AVS New Technologies Ltd.
2018-2019 – Lektor angličtiny pre Threshold Training Associates (Praha)
Kurzy všeobecnej angličtiny, business angličtiny, individuálny jazykový koučing vo firmách v Prahe:
– ČSOB (business English)
– KPMG, (English for finance and business usage)
– Kaufland,
– O2, (business English)
– Team Prevent Santé (lekári, medical English)

V roku 2021 Nadační fond Viléma Mathesia pro rozvoj anglo-amerických studií v Praze mu udelil 1. cenu v kategórii Anglofonní literatury a kultury za akademický rok 2020-2021 za mimoriadnu diplomovú prácu s názvom Ralph Waldo Emerson, Friedrich Nietzsche, John Dewey, and the Creative Reader.

V roku 2021 začal doktorandské štúdium na Karlovej univerzite v Prahe s témou Neo-idealizmus, pragmatizmus, kreativita: Filozofie prúdenia, pohybu, percepcie a tvorivosti pre literárnu analýzu 21. storočia s Prof. David Lee Robbinsom, PhD. (Yale).

O Amos Academy napísal:

Amos Academy je inovatívny vzdelávací projekt, ktorý kladie dôraz na kľúčové aspekty edukácie, ako je individualizácia vzdelávania a rozvoj individuality žiaka v čo najkomplexnejšej a najširšej forme. Stretnutia prebiehajú v bezpečnom a podporujúcom online priestore, kde má žiak a tútor možnosť pracovať tempom, ktoré si nastavujú obaja po dohode a neustále túto rýchlosť/náročnosť práce upravujú podľa aktuálnych potrieb žiaka.

Online prostredie, kde tútor žiaka sprevádza podporujúco a individuálne, vytvára ideálne podmienky na čo najbohatší rozvoj širokého spektra kľúčových spôsobilostí. Ak má žiak medzery v pragmatickej jazykovej spôsobilosti, tútor sa po dohode s doučovanou osobou môže zamerať práve na túto oblasť. Ak je potrebné rozvíjať sociolingválne spôsobilosti, komunikačné kompetencie, alebo posilniť znalosti z gramatiky, hodina sa môže zamerať na tieto témy.

 Žiak sa tiež v zmysle rozvoja metakognície a autoregulácie učí vnímať sám seba, pozorovať a rozpoznávať svoje potreby a tieto artikulovať tútorovi, ktorého úlohou je potom žiaka správne nasmerovať a sprevádzať ho cestou jazykového vzdelávania. Tútor nemôže túto prácu za žiaka vykonať, ale môže pri ňom/nej stáť pri každom kroku, úspechu, ale aj neúspechu, ktorý je tiež prirodzenou súčasťou procesu učenia. Pri individuálnej online výučbe je tiež výhodou, že žiak nie je pod tlakom okolia a je preto otvorenejší viac intelektuálne riskovať, menej sa obáva urobiť chybu, a ak ju aj urobí, má bezpečné a podporujúce prostredie, kde sa vďaka nej môže naučiť niečo nové.

Okrem podporujúceho prostredia a didaktickej flexibility založenej na veľkom spektre digitálnych nástrojov pre online vzdelávanie (aktuálne trendy v tzv. „Digital Humanities“) poskytuje online vzdelávanie v Amos Academy aj možnosť organizačnej flexibility. Tútor si nastavuje svoju časovú dostupnosť podľa svojich vlastných možností, no vzhľadom na individuálnu a cielenú povahu doučovaní sú obe strany otvorenejšie k úpravám rozvrhu a komunikácia je výrazne empatickejšia.

Amos Academy je projekt, ktorý rozvíja žiaka komplexne, dbá na tvorbu podporujúceho a bezpečného prostredia (žiak sa doučuje z pohodlia domova), vedie žiaka k seba-poznaniu, autoregulácii, rozvoju kľúčových spôsobilostí. Hlavným cieľom a víziou mojej spolupráce na tomto projekte je preto práve sprevádzanie žiakov smerom k čo najlepšej jazykovej spôsobilosti a k rozvoju ich (niekedy skrytého) potenciálu, ktorý má v sebe každý z nich, a ktorý v tomto tvorivom prostredí vedie žiaka k rastu v jeho/jej jedinečnej jazykovej originalite.

 

 

Peter, v mene Nadácie REF Vám ďakujeme za nasadenie, prínos a Vašu prácu pre žiakov/študentov Amos Academy. 

„To, čo húsenica nazýva koncom sveta, učiteľ nazýva motýľom.“ 
Richard Bach

 

 

Za Tím Amos Academy spracovala Veronika Komárová

Názov projektu: Šanca mať budúcnosť
Hlavný cieľ projektu: Podpora študentov stredných škôl za účelom zlepšovania ich študijných
výsledkov a kompetencií
Trvanie projektu: 10/2020 – 09/2022
Miesto realizácie projektu: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj,
Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj.
Typ projektu: Dopytovo-orientovaný projekt
Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
www.ludskezdroje.gov.sk                         www.esf.gov.sk                       www.minedu.sk